Finite element analysisJobb

Filter

Mina senaste sökningar
Filtrera:
Budget
till
till
till
Typ
Kompetens
Språk
  Jobbstat
  177,669 finite element analysis jobb har hittats, med prissättning USD
  Design av app Avslutades left

  Vi är ett litet företag som driver ett fantasy hockey spel som vi nu tänkt lansera som app (iOS och Android). Vi söker efter någon som kan hjälpa oss med designen av appen. Vi har viss kunskap själva så är främst ute efter ett koncept (designmall, olika GUI element) som vi kan utgå ifrån och designa appen utifrån. Bifogat finns några exempelmockup-bilder på en del av funktionaliteten i appen. Det är dessa som skall designas. Viktigt för oss är att designen ger en seriös och säljande känsla då det är det första som våra spelare kommer i kontakt med. Vi värdesätter om du är enkel att jobba och kommunicera med. Vid ett lyckat samarbete ...

  $1127 (Avg Bid)
  $1127 Snittbud
  12 bud

  Behöver hjälp med att analysera en artikel. Ingen oro, ni gör inte mitt hemarbete,högskoleuppgift,skolläxor eller liknande. Jag söker en tjänst som Copywriter och mina klienter vill se arbetsprover. Instruktioner: Du ska göra en analys av en berättelse på 2 a-4 sidor Analysen bör vara på cirka 2–3 sidor brödtext med punktstorlek 12 i Times New Roman. Analysen ska innehålla en kort inledning och ett analysavsnitt med mellanrubriker som signalerar dina valda analyspunkter. Detta avsnitt ska innehålla litteraturreferenser och även dina egna kommentarer. Du ska använda dig av och hänvisa till minst tre böcker som finns nämnda här nedan I analysen kan du till exempel ...

  $365 (Avg Bid)
  $365 Snittbud
  2 bud

  I have 2 Subject in Swedish language and i want to write analysis depending on some roles , kindly find attached the subject i want ... and the roles Börja med att presentera novellens titel och författare. Sammanfatta sedan novellens fabel och huvudkonflikt. Förklara vilka motiv och teman som finns i novellen. Motivera dina tolkningar! Förklara vilket berättarperspektiv som används i novellen. Motivera dina tolkningar! Förklara hur novellen är uppbyggd. Motivera dina tolkningar! Förklara hur språket är i novellen. Motivera dina tolkningar! Skriv båda dina analyser i samma dokument och ladda upp filen här! Omfång: ~800 ord Please don't take analysis from internet you should do it manually

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  1 bud

  ...genom att tillsammans i ett agilt arbetssätt jobbar fram följande leverabler. - Grafisk profil inkl logotype som ska gå att nyttja på flera olika marknader/internationellt. Ska gå att nyttja både i digitala och off-line kanaler. - En "Styleguide" som gör att vi tillsammans kan bygga en ny webb. - Grafik/element samt göra ett gäng olika mallar för digital marknadsföring (ex "Nyhetsbrev", "social Media kanaler", mm). - Olika typer av mallar för Word och PowerPoint. - Grafik/element som behövs för att visualisera vårt nya uttryck på skyltar mm. Underlag för samarbete: Vi har tagit fram grundläggande fundament för en ny varumärkespl...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Snittbud
  5 bud

  ...genom att tillsammans i ett agilt arbetssätt jobbar fram följande leverabler. - Grafisk profil inkl logotype som ska gå att nyttja på flera olika marknader/internationellt. Ska gå att nyttja både i digitala och off-line kanaler. - En "Styleguide" som gör att vi tillsammans kan bygga en ny webb. - Grafik/element samt göra ett gäng olika mallar för digital marknadsföring (ex "Nyhetsbrev", "social Media kanaler", mm). - Olika typer av mallar för Word och PowerPoint. - Grafik/element som behövs för att visualisera vårt nya uttryck på skyltar mm. Underlag för samarbete: Vi har tagit fram grundläggande fundament för en ny varumärkespl...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Snittbud
  3 bud

  Will update you tomorrow.

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snittbud
  1 bud

  for och sekvenser (python) 1) Skriv ett program som tar hand om röstberäkningen i ett val. Kandidaterna numreras 2-7, och vi lagrar varje kandidats sammanlagda röstantal i en lista (rösterna för nr. 2 ska lagras i position 2, rösterna för nr. 3 i position 3 etc). Tänk noga på hur stor lista du behöver! Varje element ska 0-ställas innan man börjar mata in de enskilda rösterna (ingen valfusk här!). För övningens skull antar vi att antalet röstberättigade är 10 personer, av vilka alla röstar (men de kan rösta blankt eller ge proteströster, så varje given röst måste kontrolleras!). Sist ska varje kandidats röstantal skrivas ut 2) För att göra r...

  $15 - $15
  $15 - $15
  0 bud
  Comsol simiulation 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a freelancer who can help me with a Comsol simulation project focused on heat transfer. I have all the necessary data and parameters for the simulation. I expect the simulation results to provide a detailed analysis of the heat transfer process. Ideal skills and experience: - Proficiency in Comsol software - Strong understanding of heat transfer principles and equations - Experience in conducting detailed analysis and interpreting simulation results

  $127 (Avg Bid)
  $127 Snittbud
  10 bud

  Data Processing and Data Entry For My Ecommerce Company Skills and Experience: - Proficiency in Google Sheets - Strong attention to detail for accurate data entry - Experience in data processing and analysis - Knowledge of creating formulas in spreadsheets - Ability to work on tasks daily for 2 hours We are looking for a freelancer who can assist us with data processing and data entry tasks for our ecommerce company. The ideal candidate should have experience in using Google Sheets and be proficient in creating formulas. Attention to detail is crucial in order to ensure accurate data entry. Tasks will need to be completed on a daily basis for 2 hours each day. The freelancer should be able to prioritize tasks and work efficiently to meet deadlines. If you have the necessary ski...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Snittbud
  19 bud

  ...bring my projects and ideas to life. I am in need of someone who is knowledgeable on the subject of architecture and can craft well-written articles and guides on a variety of topics related to the field. Specifically, I am looking for content focused on the projects that I provide. These projects will range from design articles to construction guides and possibly including historic architecture analysis. I am seeking content that is 500 words or less, which should be concise and reflect a depth of knowledge on the subject. I am confident that you have the skills necessary to produce quality content based on the brief descriptions of my projects. In addition, I am sure you are capable of demonstrating a good understanding of the latest architectural trends in your writing, maki...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snittbud
  4 bud

  I am looking for a skilled freelancer who can create a short and impactful Transparent Call to Action Video Motion Graphic. The video should be between 5-10 seconds in length. The main goal of the video is to drive users to a specific destination by incorporating an element or layer on the video. I am looking for a clean, crisp, and clear style for the motion graphic. It should be minimalistic, with a modern and corporate feel. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in motion graphics and video editing - Ability to create visually appealing and engaging animations - Strong understanding of user experience and call to action principles - Attention to detail and ability to deliver high-quality work on time.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snittbud
  14 bud
  Gamification Engineer 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...entities into one super platform. Skills and Experience: - Expertise in gamification strategies and techniques - Strong understanding of user engagement principles - Experience in designing and implementing gamification elements - Ability to analyze user behavior and recommend effective gamification solutions - Excellent communication and collaboration skills Responsibilities: - Conduct a thorough analysis of our existing platform to identify areas for gamification - Develop a comprehensive gamification strategy tailored to our specific goals and target audience - Collaborate with our development team to implement gamification elements into our platform - Monitor and evaluate the effectiveness of the gamification strategy, making adjustments as needed - Provide ongoing support ...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Snittbud
  18 bud

  I am looking for a freelancer to help me research and analyze information for a food truck setup and fabrication project. The main areas of research and analysis include: - Market demand and competition: I want to understand the current market demand for food trucks and the level of competition in the industry. - Food truck design and equipment: I need information on the best design practices and equipment options for food trucks to ensure an efficient and functional setup. - Costing and financial projections: It is important to have accurate costing and financial projections for the project, including the initial investment required and the potential return on investment. The intended audience for the pitch deck is potential investors. Therefore, the freelancer should have experi...

  $86 (Avg Bid)
  $86 Snittbud
  18 bud

  Project Title: Enhance Functionality of Live and Functional WordPress Site This is what we need to change: Add a search function that searches the entire website, including text, images and videos. Improve the descriptions of services and products with more detailed information, such as price, features and benefits. Add more images and videos to showcase your company's work. Add an interactive element, such as a price calculator or a service to schedule a free home visit. Overview: We are looking for a skilled WordPress developer to make functionality enhancements to our live and functional website. The changes required will improve the overall user experience and optimize the site's performance. Specific Changes Needed: - Implement advanced search functionality to imp...

  $426 (Avg Bid)
  $426 Snittbud
  121 bud
  E-commerce website Speed Issue 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a skilled developer who can help me resolve the speed issues on my e-commerce website. T...negatively impacting the user experience and potentially leading to a loss in conversions. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of Laravel and e-commerce website development - Experience in optimizing website speed and performance - Expertise in identifying and resolving issues that contribute to slow loading times - Familiarity with performance testing and analysis tools - Ability to implement caching techniques and other strategies to improve website speed If you are confident in your ability to tackle this project and deliver a significantly faster website, please submit your proposal along with examples of previous website optimiza...

  $50 (Avg Bid)
  $50 Snittbud
  10 bud

  ...Goal: - Monitoring and controlling sensor devices Preferred Programming Language: - Python Target Platform: - Linux Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Experience in developing sensor network management applications - Knowledge of Linux operating system - Strong understanding of monitoring and controlling sensor devices - Familiarity with data collection and analysis from sensors - Ability to optimize the performance of the sensor network - Experience in cross-platform development is a plus Project Details: - The project involves the development of a large-scale sensor network management application. - The main goal of the application is to monitor and control sensor devices. - The preferred programming language for this project is Python. - ...

  $518 (Avg Bid)
  $518 Snittbud
  9 bud

  I am looking for a skilled R programmer to assist me with a data analysis project. The specific task I need help with is data analysis, involving regression analysis and hypothesis testing. I currently do not have a dataset ready, so I will need assistance in sourcing the data. The complexity level of the data analysis is expected to be intermediate, involving regression analysis and hypothesis testing. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in R programming - Strong understanding of regression analysis and hypothesis testing - Experience in sourcing and manipulating data for analysis - Ability to interpret and present data findings in a clear and concise manner

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snittbud
  6 bud
  Businesses 6 dagar left

  ...and implement effective marketing campaigns - Experience in analyzing market trends and identifying target audience - Knowledge of various marketing channels and platforms - Ability to create compelling and engaging content for marketing materials - Strong communication and interpersonal skills to effectively communicate with clients and team members. Responsibilities: - Conduct research and analysis to identify target audience and market trends - Develop and implement marketing strategies to increase brand awareness and drive sales - Create and manage marketing campaigns across various channels - Monitor and analyze the performance of marketing campaigns and make necessary adjustments - Collaborate with team members and clients to ensure marketing goals are met - Provide regula...

  $286 (Avg Bid)
  $286 Snittbud
  5 bud

  I am looking for a skilled freelancer to turn my logo into an interactive logo. The primary purpose of this interactive logo is to enhance user engagement and showcase our brand identity. I have a logo i need the logo to be interactive and change into another logo should only be like 5 Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise to transform the logo into an interactive forma...interactive and change into another logo should only be like 5 Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise to transform the logo into an interactive format - Proficiency in animation and motion design - Understanding of user experience (UX) principles to create a seamless and engaging interaction - Familiarity with web development to integrate the interactive logo as a header/footer e...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snittbud
  33 bud
  GIS 3D Analyst 6 dagar left

  Looking for a GIS 3D Analyst, I specialize in leveraging GIS technology to create detailed visual representations and analysis of data. I use ArcGIS software for my GIS 3D analysis, as it offers more sophisticated features and capabilities than its alternatives. In this specific project, I'll be focusing on data visualization rather than spatial analysis, utilizing a medium and moderately complex dataset. Looking at everything from CAD models, to drone caputred imagery, movies, pdfs etc. Thanks to my experience and expertise in GIS, I'm confident in my ability to accurately represent and visualize data of this size and complexity using the latest software and techniques. Building up on this Demo

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr Snittbud
  14 bud

  Simplify the capture, consolidation, management, analysis and reporting of your environmental, social and governance (ESG) data Please see all modules, has to be made better than this..To be hosted on AWS

  $440 (Avg Bid)
  $440 Snittbud
  3 bud
  project management 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...summarized version of the key points: Specialization in Government Tenders and Project Cost Estimation 1. Project Analysis and Evaluation: In-depth understanding of government tender documents, project specifications, and related materials. 2. Cost Estimation: Accurate estimation of construction, supply, labor, and other project costs using specialized software like Excel. 3. Specialized Software Proficiency: Proficiency in tools like AutoCAD, Primavera, Excel, and Word for project planning, design, scheduling, cost estimation, and documentation. 4. Risk Assessment: Identification and assessment of potential risks associated with government projects. 5. Profit Analysis: Analysis of potential profits and return on investment (ROI), considering costs and risks....

  $138 (Avg Bid)
  $138 Snittbud
  24 bud

  I am looking for someone to help me extract the odds for football from the website Specific Requirements: - Extract odds for football from the website - Provide real-time updates for the odds - The extracted odds data will be used for personal use Idea...website Specific Requirements: - Extract odds for football from the website - Provide real-time updates for the odds - The extracted odds data will be used for personal use Ideal Skills and Experience: - Experience in web scraping and data extraction - Familiarity with the website - Proficiency in data analysis and manipulation Please provide examples of similar projects you have completed in the past.

  $102 (Avg Bid)
  $102 Snittbud
  48 bud
  project report for angel investor 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...report: Market Analysis Skills and experience required for the job: - Proficiency in financial analysis and forecasting - Knowledge of market analysis and industry trends - Ability to present complex financial data in a clear and concise manner - Strong research and analytical skills - Excellent written and verbal communication skills - Experience in preparing project reports for angel investors or similar funding sources Project Description: We are looking for a skilled professional who can help us create a comprehensive project report to secure funding from angel investors. The report will be focused on providing financial forecasts, market analysis for our project, as we are currently in the launch stage. The ideal candidate should have a strong backgrou...

  $112 (Avg Bid)
  $112 Snittbud
  13 bud

  Sales Executive - Expanding into new markets Industry: Cosmetics Target Market: Yes, we have a specific target market Sales Goals: Expanding into new markets Skills and Experience: - Proven experience in sales and business development - Knowledge of the cosmetics industry and trends - Strong understanding of target market segmentation and market analysis - Ability to identify and pursue new market opportunities - Excellent communication and negotiation skills - Ability to develop and maintain relationships with clients and partners - Results-driven and goal-oriented mindset - Familiarity with marketing strategies to increase brand awareness - Ability to work independently and meet sales targets - Previous experience in expanding into new markets is a plus

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Snittbud
  2 bud

  Create a Dynamic website for our CLAT Telegram Channel.I have domain and hosting; The purpose of the website is to offer a complete test series with Analysis for CLAT preparation, which will be available for free. We are not having max budget Please bid as per my Budget. Attaching samples * Need Login and Registration * Question Copying is disabled * Admin Panel with Question Paper Uploading * Not need Wordpress Site * Budget is fixed before giving you award just clear the charges and all. Skills Required:- - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript, MangoDB Familiarity with responsive design and mobile optimization

  $122 (Avg Bid)
  $122 Snittbud
  29 bud

  ... and 12 months+. - Comparison of data against cumulative percentage values for each time interval. - Dynamic filtering by time intervals (e.g., last 2 months, last week) and city, where applicable.    5. Lifetime Value (LTV) Analysis: - Per registration and subscription type: 1 month, 3 months, 12 months. - Dynamic filtering by time intervals (e.g., last 2 months, last week) and city, where applicable.    6. Maximum Lifetime Value (Max LTV). - Dynamic filtering by time intervals (e.g., last 2 months, last week) and city, where applicable.    7. Retention Rates Analysis: - Breakdown by month: 1st, 2nd, 3rd, 6th, and 12th month. - Dynamic filtering by time intervals (e.g., last 2 months, last week) and city, where applicable.    8. Ann...

  $135 (Avg Bid)
  $135 Snittbud
  4 bud

  I need someone who is well experiences with using tools and analytics to test a few products or a niche that i intend to sell via dropshipping. Someone who can analyse the competitors in the market for the product seeing how successful they are, what ads work etc. Make a rough report on how long could it take for this product to get into profit. where is the biggest market. what ads would work the most. ONLY EXPERIENCED people

  $54 (Avg Bid)
  $54 Snittbud
  10 bud
  Duckduckgo SEO -- 2 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...am looking for a skilled SEO expert who can help improve the search engine rankings of my website, which is currently not optimized at all. The main goal is to increase website traffic through effective SEO strategies. Skills and experience required: - Proficient in SEO techniques and strategies - Experience in optimizing websites for search engine rankings - Knowledge of keyword research and analysis - Ability to identify and implement on-page and off-page SEO improvements - Familiarity with Duckduckgo search engine is a plus Responsibilities include: - Conducting a thorough SEO audit of the website - Researching and identifying relevant keywords for the website - Optimizing website content and meta tags for improved search engine visibility - Implementing on-page and off-pag...

  $90 (Avg Bid)
  $90 Snittbud
  57 bud

  Keywords: After death cleaning After suicide cleanup Biohazard cleaning Trauma cleaning Hoarders cleaning Sewage cleaning crime scene cleaning B...visibility and increased website traffic. Timeframe: We expect to see results within 1 month. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of achieving high rankings on Google search results, specifically in the UK market - Strong understanding of UK SEO practices and trends - Experience in optimizing websites for increased sales and conversions - Proficiency in keyword research and analysis - Knowledge of on-page and off-page optimization techniques - Familiarity with Google Analytics and other SEO tools - Excellent communication and reporting skills to provide regular updates on progress and performance.

  $65 (Avg Bid)
  $65 Snittbud
  65 bud
  Feature Selection Optimization 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...data preprocessing and feature engineering Ideal Skills and Experience: - Previous experience in feature selection optimization projects - Familiarity with various feature selection algorithms (e.g., forward selection, backward elimination, genetic algorithms) - Knowledge of dimensionality reduction techniques (e.g., principal component analysis, t-SNE) - Understanding of model evaluation and validation techniques (e.g., cross-validation, ROC curve analysis) - Familiarity with machine learning libraries and frameworks (e.g., scikit-learn, TensorFlow) The desired level of model performance is determined by the client's preference for high accuracy, moderate accuracy, or acceptable accuracy. The importance of computational complexity compared to model performance is a...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Snittbud
  11 bud
  analysis of business problems 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a freelancer to help me with an analysis of business problems. Specifically, I need a detailed analysis report focused on marketing, operations, and finance. ( 4 pages) Requirements: - Experience in conducting business analysis - Strong knowledge of marketing, operations, and finance concepts - Ability to provide detailed analysis and recommendations for improvement The ideal candidate will have experience in conducting comprehensive analysis and will be able to provide both a high-level overview and detailed analysis in the report.

  $33 (Avg Bid)
  $33 Snittbud
  46 bud

  for 70 dollar, I would need 180 links, competitor analysis report(I will provide competitors), and , DA 40 + low spam(blow 10), Unique domains 100 percent, and competitor backlinks 10(global), Japanese backlinks (competitor JP sites, and needs to point out from which competitor you got it from) , Contexual Based backlinks more than web 2.0 profile. All unique contents, I will provide all each content for the keyword, then you need to spin the content. All dynamic IP. Also at the end I would need in one sheet, total list of the backlinks. Also please use 9 different types of backlinks. We will work on these for new website

  $70 (Avg Bid)
  $70 Snittbud
  1 bud

  I am looking for a skilled Qt designer to modify existing .ui files for an online exam software. Design Inspiration: - The client will provide examples of the desired design for the freelancer. Important Design Elements: - The color scheme of the current design is the most essential element to maintain in the updated design. Features and Functionalities: - The client is open to suggestions for adding or enhancing features and functionalities. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Qt design and modification of .ui files. - Strong understanding of modern design principles. - Ability to incorporate provided design examples into the existing software. - Creative thinking and ability to suggest improvements to the software's functionality. If you are a skilled Qt desig...

  $9 (Avg Bid)
  $9 Snittbud
  1 bud
  Buck-Boost Converter 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...of power supply systems and voltage regulation - Familiarity with power electronics and circuit design - Ability to select and integrate suitable components for the converter - Proficiency in simulation and analysis tools for converter performance evaluation The ideal freelancer should have a strong background in electrical engineering and power electronics. They should be able to provide a detailed design and schematic diagram for the Buck-Boost Converter, as well as recommendations for suitable components. Additionally, the freelancer should be able to perform simulations and analysis to ensure the converter meets the desired specifications. If you have the required skills and experience, please submit your proposal with relevant examples of your previous work in desig...

  $292 (Avg Bid)
  $292 Snittbud
  17 bud
  SEO for https://whalesai.com/ -- 3 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...SEO expert to help us improve the online visibility and increase sales for our website, The main goal of this project is to drive more online sales. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in implementing successful SEO strategies - Expertise in optimizing website content and structure for improved search engine rankings - Familiarity with keyword research and analysis to target the right audience - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques - Ability to analyze website traffic and provide actionable insights for improvement - Experience in optimizing e-commerce websites for increased conversions - Strong understanding of current SEO trends and best practices We have a budget of $50 for this project and are looking for an SEO professional who can deliver

  $45 (Avg Bid)
  $45 Snittbud
  65 bud

  I am looking for a digital marketing intern who can assist me with SEO optimization for my website. The ideal candidate should have experience in SEO techniques and strategies. Tasks: - Conduct a thorough analysis of my website's current SEO status - Implement on-page and off-page optimization techniques to improve website ranking - Conduct keyword research and optimize website content accordingly - Collaborate with the content team to create SEO-friendly content - Monitor website traffic and provide recommendations for improvement Goals: - Increase website traffic - Improve website ranking on search engine results pages Current status of website's SEO: - Fully optimized but needs improvement Skills and experience required: - Strong understanding of SEO techniques and ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snittbud
  13 bud
  python ml project 6 dagar left

  ...Python developer with experience in machine learning to help me develop an intermediate level predictive model. The desired outcome of the project is to create a predictive model that can accurately forecast certain outcomes based on given data. Skills and Experience: - Strong proficiency in Python and machine learning algorithms - Experience in developing predictive models - Knowledge of data analysis and preprocessing techniques - Familiarity with popular Python libraries for machine learning such as scikit-learn, TensorFlow, or PyTorch - Ability to work with large datasets and optimize performance - Strong problem-solving skills and ability to troubleshoot issues Dataset Sourcing: As I do not have a specific dataset for this project, I will need the freelancer to sourc...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snittbud
  22 bud

  I am looking for a freelancer who can assist me with cleaning numeric data in Excel. The dataset has more than 5 columns and 500 rows. Skills and experience required: - Proficiency in Excel and data cleaning techniques - Strong attention to detail - Ability to work with large datasets - Knowledge of formulas and functions in Excel - Experience in data manipulation and analysis The ideal candidate should be able to clean the data efficiently and accurately, ensuring that any errors or inconsistencies are identified and resolved. They should also be able to organize and structure the cleaned data in a logical and user-friendly format. If you have prior experience in cleaning large datasets and possess the necessary skills, please submit your proposal for consideration. Thank you.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snittbud
  87 bud

  I am looking for a freelancer who can perform descriptive data analysis using R Studio and provide a 2-page summary. Skills and experience required: - Proficiency in R Studio and data analysis techniques - Strong knowledge of descriptive analysis methods - Ability to work with large data sets - Excellent communication and reporting skills Specifics: - The client has a data set ready for analysis - The deadline for the project is 3 days The freelancer will be responsible for: - Conducting descriptive analysis on the provided data set - Summarizing the findings in a concise and informative 2-page report - Presenting the results in a clear and understandable manner Please include relevant examples of previous data analysis projects in your propos...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Snittbud
  16 bud

  I am looking for a freelancer who can simulate a flywheel energy storage system with a power rating using MATLAB/Simulink or PSCAD software . The simulation results should be detailed, providing technical specifications and analysis. Skills and experience required for this project include: - Proficiency in MATLAB/Simulink or PSCAD - Experience in simulating flywheel energy storage systems - Knowledge of power systems and energy storage - Ability to analyze and interpret simulation results - Attention to detail in providing technical specifications The freelancer should be able to accurately model the flywheel energy storage system and generate simulation results that meet the specified power rating and level of detail.

  $285 (Avg Bid)
  $285 Snittbud
  6 bud

  Project Description: We are building a comprehensive risk analysis software that leverages the power of Bayesian Networks and the Neo4j graph database. We are currently seeking an experienced developer to design and implement Data Access Objects (DAOs) for our application. Key Responsibilities: 1. Collaborate with our team to understand the application's data model and requirements. 2. Design and implement DAOs for various entities such as Risks, Causes, Consequences, Risk Controls, etc. 3. Ensure efficient and optimized access to the Neo4j database, keeping performance considerations in mind. 4. Implement CRUD operations for each DAO, ensuring data integrity and consistency. 5. Write unit tests to validate the functionality and reliability of the DAOs. 6. Document code and ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Snittbud
  18 bud

  ...game, and to show their sentiments, people use social media platforms like Twitter. In ICC Cricket World Cup 2019: India Vs Pakistan Becomes Most Tweeted ODI Fixture. Tweets about India Vs. Pakistan's cricket match is a valuable medium to analyze how cricket fans’ sentiments change before and after the game. These tweets can be positive, neutral, and negative, which can be detected by sentiment analysis (SA). Many natural language processing models have been proposed to solve the sentiment classification problem [2]. While most models focus on binary sentiment classification, i.e., positive and negative, the Bidirectional Encoder Representation from Transformers (BERT) model stands out as it can classify sentiments of each tweet into multiple categories such as very ne...

  $240 (Avg Bid)
  $240 Snittbud
  3 bud
  Business analyst for hire. 6 dagar left
  VERIFIERAD

  I am looking for a business analyst with expertise in data analysis for a medium-sized project. The freelancer will be working independently and will not need to collaborate with any other teams or individuals. Skills required: - Data analysis - Process improvement - Requirements gathering The ideal candidate should have experience in conducting data analysis, identifying process improvement opportunities, and gathering requirements for business projects. They should be able to work independently and deliver high-quality results within the specified scope of the project. Someone who has good understanding of the concepts in attachment .

  $90 (Avg Bid)
  $90 Snittbud
  45 bud

  I am looking for a talented developer to create a tracking system for my gym that will track members' login times and dates. Specifically, I require this system to have the capability to expor...talented developer to create a tracking system for my gym that will track members' login times and dates. Specifically, I require this system to have the capability to export data into a PDF format, and a real-time update feature would be desirable. This system will be used to monitor the attendance of members in my gym. It would be useful to have data exported from the system for further performance analysis. I'm looking for someone who is experienced and can quickly develop the tracking system that meets the above requirements. Thank you for your interest and I look forward ...

  $4096 (Avg Bid)
  $4096 Snittbud
  51 bud
  Logo design 6 dagar left

  I am looking for a modern logo design for my company. I’m open to any color scheme that a designer might bring to the table, so creativity and originality are highly encouraged! I'm looking for a logo with only one main element - the name of my company. I'd like the logo to stand out, but remain professional and timeless. I'm looking for a logo that will represent my company in a powerful, memorable way. If chosen, the designer must be willing to make revisions as requested. My company name is With Care In Mind. It focuses on caregiving with an emphasis on Dementia/Alzheimer's Colors: Purple with other pastel colors

  $82 (Avg Bid)
  $82 Snittbud
  68 bud

  I am looking for someone to create a PowerPoint presentation regarding inventory for a retail setting. The presentation should include an in-depth analysis of the inventory, with accompanying statistics and recommendations for improvement. The PowerPoint presentation must be professional and visually appealing, and all information presented must be accurate and up-to-date. The presentation should cover different aspects of inventory management and analysis, including tracking, storage, ordering, and reporting. Additionally, the presentation should include information regarding the benefits of managing inventory, the costs of efficient inventory management, and how to optimize inventory operations. The goal is to provide comprehensive knowledge regarding inventory and perfor...

  $351 (Avg Bid)
  $351 Snittbud
  47 bud

  I am looking for someone to create a PowerPoint presentation regarding inventory for a retail setting. The presentation should include an in-depth analysis of the inventory, with accompanying statistics and recommendations for improvement. The PowerPoint presentation must be professional and visually appealing, and all information presented must be accurate and up-to-date. The presentation should cover different aspects of inventory management and analysis, including tracking, storage, ordering, and reporting. Additionally, the presentation should include information regarding the benefits of managing inventory, the costs of efficient inventory management, and how to optimize inventory operations. The goal is to provide comprehensive knowledge regarding inventory and perfor...

  $367 (Avg Bid)
  $367 Snittbud
  63 bud
  Critical Reading Reflection -- 2 6 dagar left
  VERIFIERAD

  ...other theories? What key concepts (if any) are introduced/discussed in this article that you have found helpful in understanding the main argument(s)? What methodology does the author rely on to investigate the topic under analysis, and do you find it appropriate? Does the author suggest any solutions or remedies to the problem being investigated; if so, did you find these solutions convincing and feasible? Discuss/reflect on how Lillian’s article contributes, or fails to contribute, to your understanding of the relationship between language and gender. In your analysis, you must make at least 3 references to other readings. You are not required to draw on outside sources of information. Below I have attached the main article and 3 other articles for the 3 refe...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snittbud
  39 bud