Freelancer Avgifter och kostnader

För anställare

Projekt

På Freelancer kan du gratis registrera dig, lägga upp projekt, ta emot budgivningar från frilansare, titta igenom deras portfölj och diskutera projektkraven. I de fall du väljer att tilldela ett projekt till en frilansare som sedan antas av denne, debiterar vi dig en liten avgift utifrån värdet på det valda budet, som en introduktionsavgift.

Avgiften kan variera beroende på typ av projekt.

För fastprisprojekt, tas en avgift på 3% eller kr19.20 SEK (den summa som är störst) ut vid den tidpunkt ditt projekt tilldelas och accepteras av en frilansare. Om du upprepade gånger betalar frilansaren mer än vad ursprungsbudet fastställer, kommer vi även att ta ut en avgift på eventuella överstigande summor.

For hourly projects, a fee of 3% is levied on each payment that you make to the freelancer.

Du kan avsluta ett projekt när som helst från din översikt i upp till (7) dagar efter att ditt projekt har accepterats för en återbetalning av hela avgiften.

Valfria projektuppgraderingar kan köpas.

Tävlingar

När en tävling läggs upp, måste arbetsgivare se till att tillhandahålla tillgångar motsvarande det totala tävlingspriset. Vi har en Pengarna tillbaka-garanti för dessa prispengar.

Vår Pengarna tillbaka-garanti ger dig rätten att få tillbaka dina pengar upptill 30 dagar efter det att tävlingen avslutats, i fall att du inte skulle vara nöjd med de inskickade bidragen. Du kan få din återbetalning genom att kontakta supporten.

Notera att återbetalningar inte är möjliga för våra Garanterade tävlingar, och att återbetalningar inte inkluderar uppgraderingar som du kan ha valt för tävlingen. Du har inte rätt till en återbetalning om du redan valt ut ett vinnande bidrag och avslutat tävlingsöverlämnandet som frigjort prispengarna.

Det finns ingen tävlingsavgift för arbetsgivare vid uppläggning och tilldelning av en tävling.

Alla ytterligare tilldelade bidrag kommer också kräva betalning för priset av bidraget.

Valfria tävlingsuppgraderingar kan köpas.

Tjänster

När en service ska beställas måste arbetsgivaren tillhandahålla tillgångar motsvarande det totala tjänstepriset. Betalningen skyddas av Freelancers milstolpsbetalningssystem. Betala endast ut pengarna när du är 100% nöjd med det inskickade arbetet.

För frilansare

Freelancer kan bli medlem, skapa en profil, välja kompetenser utifrån projekt av intresse, ladda upp en portfolio, ta emot notiser om projektet, diskutera projekten närmare med arbetsgivaren, lägga bud på projekt (gratis-medlemmar får initialt 8 bud per månad) och delta i tävlingar.

Valfria buduppgraderingar kan köpas i syfte att marknadsföra buden.

Projekt

Om du tilldelas och accepterar ett fastprisprojekt, debiterar vi dig en liten projektavgift baserad på budets värde, i form av en introduktionsavgift. Om du återkommande får mer betalt än det ursprungliga budbeloppet, tar vi också ut en extra avgift.

Avgifterna för timprojekt tas ut med varje utbetalning som görs av din arbetsgivare.

Avgiften för fastprisprojekt är 10% eller kr32.00 SEK, av det största beloppet, och 10% för timprojekt.

Tävlingar

Det är gratis att skicka in bidrag till en tävling. Tävlingsavgifter tillkommer om du blir tilldelad ett tävlingspris. Denna avgift tas ut när priset betalas ut, vilket sker efter att tävlingen har tilldelats dig samt efter att tävlingsskaparen har godkänt bidragsmaterialet som har överlämnats.

Frilansarens tävlingsavgift är 10% eller kr32.00 SEK, det största beloppet.

Tjänster

Om du upprepade gånger anlitas för att utföra en tjänst, kommer en avgift på 20 % av det totala beloppet för tjänsten att debiteras. Denna avgift dras av från betalningen som du mottar när en beställning av tjänsten görs.

Utvald frilansare

Om du tillhör Utvald Frilansare-programmet, debiteras du en projektavgift på 15% när du tilldelas och accepterar ett rekryteringsprojekt. Till skillnad från regelbundna projekt, kommer detta inte att debiteras i förskott, utan endast när du får betalningen.

Återbetalningar som bonuskredit

I vissa fall kan återbetalningar av avgifter göras i form av en bonus kredit. Denna bonus kan endast nyttjas på hemsidan och kan inte tas ut eller överföras. Bonusen blir ogiltig efter 90 dagar från datumet av mottagandet.

Kampanj med 0 % i avgifter.

Projektprovisioner för frilansare som hänvisar nya arbetsgivare, som inte har ett befintligt konto på Freelancer.com och som ansluter sig och skapar ett nytt konto, kommer att sänkas från 10 % till 0 %, för alla framtida projekt som utförs av den hänvisande frilansaren för den hänvisade arbetsgivaren.

Detta är föremål för följande villkor:

 • Nya arbetsgivare måste anges med hjälp av de specifika PR-länkarna via https://www.freelancer.com/no-commission.
 • För undvikande av tvivel, så gäller den minskade projektprovisionen för frilansare på 0 % endast i samband med nya arbeten som utförs av frilansare som framgångsrikt har ansökt om denna kampanj för den specifika arbetsgivaren som ansökan avser. De nya projekten måste inledas efter det att arbetsgivaren skapar ett nytt konto på Freelancer.com och initieras med hjälp av det nya kontot.
 • Projektprovisionsavgifterna för frilansare sänks bara från 10 % till 0 % i enlighet med denna kampanj. Alla andra avgifter och kostnader påverkas inte, inklusive men inte begränsat till arbetsgivarens provisioner och transaktionsavgifter.
 • Detta erbjudande gäller inte för tävlingar.
 • Freelancer förbehåller sig i denna kampanj, rätten att granska klassificeringar av arbetsgivare som nya arbetsgivare, för att säkerställa en rättvis användning av denna kampanj. Arbetsgivarna måste ha arbetat med och betalat, frilansaren som ansöker om att använda denna kampanj, före kampanjens början, exempelvis från en annan plattform. Frilansare måste kunna tillhandahålla bevis på detta tidigare arbete och betalning, innan de är berättigade till provisionsminskningen. För att vara berättigad till denna kampanj, skall arbetsgivaren inte haft något aktivt konto på Freelancer.com, från vilken en betalning har gjorts inom 6 månader omedelbart före skapadet av det nya kontot.
 • Alla andra delar av användaravtalet fortsätta att gälla - se https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alla andra delar av avsnittet avgifter och kostnader i villkoren fortsätta att gälla - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan kräva att båda parter fyller i och slutför sina profiler och/eller passerar identitetskontroll innan betalningar släpps.
 • Freelancer kan kräva att information om projekt som provisionssänkningen gäller, är lämpligt ifylld.
 • Detta erbjudande kan dras in för en specifik användare, om betydande återföringar, bedrägeri eller återkrav observerats, om Freelancer anser att det finns en risk för att pengar är föremål för återföring eller återbetalning, i fall där tvister uppstår mellan arbetsgivare och frilansare, eller på grund av någon annan anledning.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att neka användning av denna kampanj efter eget godtycke, när det gäller rättvis användning av denna kampanj och för att undvika bedrägeri vid misstanke om sådan.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att kräva in ytterligare information från någon part som ansöker om att utnyttja denna kampanj, för att utredning av bedrägeri och för riskhantering samt relaterade ändamål.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra denna kampanj när som helst.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att avbryta kampanjen i en region om den döms eller det blir olagligt att erbjuda kampanjen till någon med hemvist i regionen.

Medlemskap

Välja bland flera olika medlemskap för att fastställa de avgifter du betalar för vår tjänst. Du kan använda sidan kostnadsfritt antingen i rollen som arbetsgivare eller frilansare, eller så kan uppgraderar till en betalande medlem och få ytterligare förmåner.

Medlemskap kommer att ske antingen månadsvis eller årsvis på årsdagen av din prenumeration, om du inte väljer att avbryta det. Om fonder är otillräckliga kommer vi att försöka förnya ditt medlemskap i upp till 30 dagar, tills fonder ställs till förfogande.

Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst från användare              inställningar, som upphör faktureringen i slutet av din              teckningstiden utan extra kostnader.

Se våra medlemskap

Andra avgifter

Projekt

Följande avgifter debiteras frivilligt för tilläggande tjänster. I de fall det inte anges något annat enligt fördelarna av ett betalt medlemskap:

Lägga upp ett projekt GRATIS
Framhävt kr98.75 SEK
Brådskande kr98.75 SEK
Privat kr198.75 SEK
Heltid kr2111.25 SEK
Rekryterare kr198.75 SEK
Sekretessavtal kr198.75 SEK
IP-avtal kr198.75 SEK
Förseglad kr98.75 SEK
Prioritet kr32.00 SEK
Förläng kr72.00 SEK
Radera kr32.00 SEK

Tävlingar

Följande avgifter debiteras frivilligt för tilläggande tjänster. I de fall det inte anges något annat enligt fördelarna av ett betalt medlemskap:

Lägga upp en tävling GRATIS
Tilldelande tävling GRATIS
Tilldelning till ytterligare frilansare GRATIS
Garanterad GRATIS
Framhävt kr192.00 SEK
Topptävling kr192.00 SEK
Brådskande kr265.00 SEK
Framhäv kr96.00 SEK
Förseglad kr192.00 SEK
Privat kr128.00 SEK
Sekretessavtal kr125.00 SEK
Förläng Kostnader:
3 dagar = 15 % av tävlingspriset
5 dagar = 20 % av tävlingspriset
7 dagar = 30 % av tävlingspriset
14 dagar = 40% av tävlingspriset
21 dagar = 50% av tävlingspriset
Hälften av kostnaderna kommer användas för att öka tävlingspriset (avrundat till närmsta heltal).
Lås upp kr32.00 SEK

Budavgift

Lägg bud på projekt GRATIS
Sponsrat bud 0.75% av budbeloppet (minimum $5.00 USD, max $20.00 USD)
Framhäv bud kr6.40 SEK

Avgifter för tävlingsbidrag

Skicka in ett bidrag GRATIS
Förseglat bidrag kr3.50 SEK
Framhäv bidraget kr3.50 SEK

Katalogavgifter

Katalogsponsorskap Som valts vid tidpunkten för uppdragsgivande (lägst kr320.00 SEK)

Prov

Gör ett prov Beroende på examen. Enligt specifikation före köp. Vanligtvis antingen kostnadsfritt, kr32.00 SEK, kr64.00 SEK, eller kr96.00 SEK.

Transaktionsavgift

Transaction fees incurred for using Credit Card, PayPal or Skrill.* kr1.92 SEK + 2.3%
Lokal insättning GRATIS
Internationell banköverföring kr96.00 SEK
*Australian users incur $0.30AUD + 0.99% for Credit/Debit card transactions.

Skiljedomsavgifter

Skiljedomsavgiften för en milstolpe tvist är kr32.00 SEK eller 5%, det största beloppet.

Vårt tvisthanteringssystem är utformat för att ge båda parter möjlighet att lösa problem sinsemellan utan skiljeförfarande .

Efter 4 dagars arkivering av en tvist (eller 7 dagar om tvisten lämnats in av frilansare) kan endera parten välja att                 flytta tvisten till betald skiljedom. Den andra parten kommer då                 få ytterligare 4 dagar för att gå med på att betala denna avgift och för båda                 parter att inkomma med ett slutgiltigt bevis. Om den andra parten misslyckas att betala inom angiven tid, förlorar denne tvisten.

Skiljedomsavgiften återbetalas därefter till tvistens vinnare.

Uttagsavgift

Avgifter kan eventuellt tas ut beroende på uttagsmetod. Extra avgifter får tas ut av den tredje part som erbjuder uttagsmetoden.

Expressuttag GRATIS
PayPal GRATIS
Skrill (Moneybookers) GRATIS
Payoneer bankkort GRATIS
Internationell banköverföring kr160.00 SEK

Vi ålägger ett minimiuttag, efter avgifter, om 30 USD.

Underhållsavgift

Användarkonton som varit inaktiva i sex månader kommer att få en underhållsavgift på upp till kr64.00 SEK per månad tills kontot antingen avslutas eller återaktiveras, på grund av lagring, bandbredd, support och förvaltningskostnader av tillhandahållande av användarens profil, portfölj lagring, notering i kataloger, tillhandahållande av HireMe tjänsten, fillagring och                 meddelandelagring. Dessa avgifter kommer att återbetalas på begäran av användare efter aktivering.

Skatter

Australiensiska invånare är föremål för 10% moms 10%. Andra skatter kan tillkomma beroende på region.

Användaravtal

De avgifter som sammanfattas på denna sida styrs                  av villkoren i Freelancer Användaravtal och tillhörande webbpolicy. Användaravtalet omfattar andra viktiga villkor och                  bör läsas i sin helhet. Särskilt avsnitt 23 av Användar-                avtalet där följderna av uppsägning på grund av                  kränkningar av Användaravtalet beskrivs. Dessa konsekvenser kan innefatta                  böter för kvarstående skador på Freelancer orsakade av handlingar som stridit mot Användaravtalet.