Freelancer Avgifter och kostnader

För arbetsgivare

Projekt

På Freelancer är det gratis att registrera sig, lägga upp ett projekt, ta emot bud från frilansare, granska frilansarens portfölj och diskutera projektets krav. Om du väljer att tilldela någon projektet debiterar vi dig en liten projektavgift i förhållande till värdet av det utvalda budet, som en introduktionsavgift.

Avgiften kan variera beroende på vilken typ av projekt det rör sig om.

För fastprisprojekt debiteras en avgift på 3% eller $3.00 USD (beroende på vad som är störst) varje gång du tilldelar någon ett projekt. Om du därefter betalar frilansaren mer pengar än det ursprungliga budbeloppet kommer vi även tillämpa projektavgiften på överskottet.

För timbaserade projekt debiteras en avgift på 3% för varje betalning du gör till frilansaren.

Du kan avsluta ett projekt när som helst via din översikt inom de närmsta sju (7) dagarna efter att projektet accepterats för en full återbetalning av avgiften.

Valfria projektuppgraderingar kan köpas.

Tävlingar

När en tävling läggs upp måste arbetsgivaren tillhandahålla ett belopp som motsvarar det sammanlagda tävlingspriset. Vi har en pengarna tillbaka-garanti för dessa prispengar.

Vår pengarna tillbaka-garanti ger dig rätten att återfå dina pengar upp till 30 dagar efter att tävlingen avslutats om du inte skulle vara nöjd med de inskickade bidragen. Du kan få din återbetalning genom att kontakta supporten.

Notera att återbetalningar inte är möjliga för våra garanterade tävlingar och inte inkluderar uppgraderingar som du kan ha valt för tävlingen. Du har inte rätt till en återbetalning om du redan valt ut ett vinnande bidrag och överfört prispengarna vid en slutförd tävlingsöverlämning.

Det finns ingen tävlingsavgift för arbetsgivare vid uppläggning och tilldelning av en tävling.

Varje ytterligare vinnande bidrag kommer också kräva betalning genom priset för det bidraget.

Valfria tävlingsuppgraderingar kan köpas.

Tjänster

När en tjänst ska beställas måste arbetsgivaren tillhandahålla tillgångar motsvarande det totala tjänstepriset. Betalningen skyddas av Freelancers milstolpsbetalningssystem. Betala endast ut pengarna när du är 100% nöjd med det inskickade arbetet.

För frilansare

Det är gratis att registrera sig på Freelancer, skapa en profil, välja ut kompetenser för projekt som du är intresserad av, ladda upp en portfölj, ta emot projektnotiser, diskutera projektdetaljer med arbetsgivaren, bjuda på projekt (gratis medlemmar får initialt 6 bud per månad) och delta i tävlingar.

Valfria buduppgraderingar kan köpas för att marknadsföra ett bud.

Projekt

Om du tilldelas och accepterar ett fastprisprojekt, debiterar vi dig en mindre projektavgift baserad på budets värde, i form av en introduktionsavgift. Om du gör återkommande utbetalningar som överstiger det ursprungliga budet, tar vi också ut en extra avgift.

Avgifterna för timprojekt tas ut med varje utbetalning som görs av din arbetsgivare.

Avgiften för projekt med fast pris är 10% eller $5.00 USD (högsta belopp gäller) och 10% för timprojekt.

Tävlingar

Det är gratis att skicka in bidrag till en tävling. Tävlingsavgifter tillkommer om du blir tilldelad ett tävlingspris. Denna avgift tas ut när priset betalas ut, vilket sker efter att tävlingen har tilldelats dig samt efter att tävlingsskaparen har godkänt bidragsmaterialet som har överlämnats.

Freelancers tävlingsavgift är 10% eller $5.00 USD (högsta belopp gäller).

Utvalda frilansare-programmet

Om du tillhör programmet "Utvalda frilansare", debiteras du en projektavgift på 15% när du tilldelas och accepterar ett rekryteringsprojekt. Till skillnad från regelbundna projekt kommer detta inte att debiteras i förskott, utan endast när du får betalningen.

Återbetalningar som bonuskredit

I vissa fall kan återbetalningar av avgifter göras i form av bonuskrediter. Denna bonus kan endast nyttjas på hemsidan och kan inte tas ut eller överföras. Bonusen blir ogiltig 90 dagar efter att den har delats ut.

Kampanj med 0 % i avgifter.

För frilansare som hänvisar nya arbetsgivare utan ett existerande konto på Freelancer.com som ansluter sig och skapar ett konto, reduceras projektavgiften från 10% till 0% för alla framtida projekt utförda av den hänvisande frilansaren för den hänvisade arbetsgivaren.

Detta är föremål för följande villkor:

 • Nya arbetsgivare måste anges med hjälp av de specifika PR-länkarna via https://www.freelancer.com/no-commission.
 • Den reducerade projektavgiften på 0% gäller endast i samband med nya arbeten som utförs av frilansaren som framgångsrikt har ansökt om denna kampanj för den specifika arbetsgivaren ansökan avser. De nya projekten måste inledas efter det att arbetsgivaren skapat ett nytt konto på Freelancer.com och initieras av det nya kontot.
 • Endast projektavgifterna för frilansare reduceras från 10% till 0% i enlighet med denna kampanj. Övriga avgifter och kostnader, inklusive arbetsgivarens provisions- och transaktionsavgifter, påverkas ej.
 • Detta erbjudande gäller inte för tävlingar.
 • Freelancer förbehåller sig i denna kampanj, rätten att granska klassificeringar av arbetsgivare som nya arbetsgivare, för att säkerställa en rättvis användning av denna kampanj. Arbetsgivarna måste ha arbetat med och betalat, frilansaren som ansöker om att använda denna kampanj, före kampanjens början, exempelvis från en annan plattform. Frilansare måste kunna tillhandahålla bevis på detta tidigare arbete och betalning, innan de är berättigade till provisionsminskningen. För att vara berättigad till denna kampanj, skall arbetsgivaren inte haft något aktivt konto på Freelancer.com, från vilken en betalning har gjorts inom 6 månader omedelbart före skapadet av det nya kontot.
 • Alla övriga delar av användaravtalet fortsätter att gälla - se https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alla övriga delar av avsnittet avgifter och kostnader i villkoren fortsätter att gälla - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan kräva att båda parter fyller i och slutför sina profiler och/eller passerar identitetskontroll innan betalningar släpps.
 • Freelancer kan kräva att information om projekt som provisionssänkningen gäller, är lämpligt ifylld.
 • Detta erbjudande kan dras in för en specifik användare, om betydande återföringar, bedrägeri eller återkrav observerats, om Freelancer anser att det finns en risk för att pengar är föremål för återföring eller återbetalning, i fall där tvister uppstår mellan arbetsgivare och frilansare, eller på grund av någon annan anledning.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att neka användning av denna kampanj efter eget godtycke, inom ramarna för legitim användning av denna kampanj och för att undvika bedrägeri vid misstanke om sådan.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att kräva ytterligare information från en part som ansöker om att utnyttja denna kampanj, i syfte att utreda eventuellt bedrägeri och för riskhantering samt relaterade ändamål.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra denna kampanj när som helst.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att avbryta kampanjen i en region om den döms eller det blir olagligt att erbjuda kampanjen till någon med hemvist i regionen.

3% offertavgift

Provisioner för frilansarprojekt som debiteras för frilansare som har en offert tilldelad av en ny extern kund kommer att vara 3 % för alla projekt mellan frilansaren och ny kund. För nya externa kunder som accepterar en offert, kommer 0% Freelancer-projekt provisioner kommer att tas ut.

 1. "Ny kund" syftar på kunder som inte har skapat ett konto på Freelancer.com tidigare.
 2. Kampanjen gäller inte om kunder har flera konton på Freelancer.com.

Detta är föremål för följande villkor:

 • Nya arbetsgivare måste hänvisas genom att acceptera en offert och registrera sig under antagningsprocessen.
 • För att undvika tvivel gällande den reducerade frilansarprojektprovisionen på 3 % gäller endast i förhållande till arbete utfört av frilansaren som har ansökt om denna befordran för den specifika arbetsgivaren vem ansökan avser. Arbetet måste påbörjas efter att arbetsgivaren skapat ett nytt konto på Freelancer.com och initieras med det nya kontot.
 • Projektprovisionsavgifter sänks endast för frilansaren från 10 % till 3 % och klientprojektprovisionsavgifter sänks från 3 % till 0 % under denna kampanj. Alla andra avgifter förblir opåverkade inklusive men inte begränsat till transaktionsavgifter.
 • Detta erbjudande gäller inte för tävlingar.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att granska klassificeringar av arbetsgivare som nya arbetsgivare i syfte för denna marknadsföring, för att säkerställa rättvis användning av denna kampanj. För att vara berättigad till denna kampanj kan arbetsgivare inte ha haft något aktiva konto på Freelancer.com från vilket en betalning gjordes inom 6 månader omedelbart innan det nya skapades konto.
 • Alla andra delar av användaravtalet fortsätter att gälla - se https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alla andra delar av avgifts- och kostnadskomponenten i tilläggsvillkoren fortsätter att gälla - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan komma att begära att båda parter fyller i och slutför sina profiler och/eller godkänner identitetskontroller innan betalningarna släpps.
 • Freelancer kan komma att begära att uppgifterna för de projekt som provisionssänkningen gäller för är fullständiga.
 • Denna kampanj kan dras tillbaka för en specifik användare om betydande återföringar, bedrägerier eller återkrav observeras, om Freelancer anser att det finns risk för att medel kan bli föremål för återföring eller återkrav, i fall av tvister mellan arbetsgivare och frilansare, eller av annan anledning.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att neka användning av denna kampanj efter egen bedömning, med hänsyn till rättvis användning av denna kampanj och för att förhindra eventuellt misstänkt bedrägeri.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att kräva tillhandahållande av ytterligare information de parter som ansöker om att använda denna kampanj, för att utreda bedrägeri samt för riskhantering och relaterade ändamål
 • Freelancer förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra denna kampanj när som helst.
 • Freelancer förbehåller sig rätten att avbryta kampanjen i valfri region om det anses eller blir olaglig erbjuda kampanjen till invånare i regionen.

Medlemskap

Välj bland en rad medlemskapsplaner baserat på vilka avgifter du vill betala för vår tjänst. Du kan arbeta på sidan som arbetsgivare eller frilansare som gratismedlem eller åtnjuta ytterligare förmåner som betalande medlem genom att uppgradera till en betald plan.

Medlemskap förnyas på månads- eller årsbasis samma dag som din prenumeration påbörjades, så länge den inte avbryts. Om det saknas pengar på kontot kommer vi försöka att förnya medlemskapet i upp till 30 dagar, tills det finns pengar tillgängliga.

Du kan avbryta ditt medlemskap när som helst från sidan för användarinställningar, vilket kommer avbryta faktureringen i slutet av din prenumerationsperiod utan extra kostnader.

Se våra medlemskap

Freelancer Bolag

Uppgradera till Företag. Öka din trovärdighet, inge förtroende och förbättra dina möjligheter till en bra affär.

Precis som ett vanligt Freelancerabonnemang så kan Företagsabonnemang betalas per år eller per månad. Det kan också avslutas när som helst i kontoinställningar, och debitering kommer då att upphöra när abonnemang går ut, utan extra kostnad.

Omvandla till Företagsmedlemskap här.

Andra avgifter

Projekt

Följande avgifter debiteras frivilligt för ytterligare tjänster. Såvida inte annat anges enligt förmånerna med ett betalt medlemskap. medlemskap:

Lägga upp ett projekt GRATIS
Framhäv $12.49 USD
Brådskande $12.49 USD
Privat $27.49 USD
Heltid $287.49 USD
Rekryterare $14.99 USD
Sekretessavtal $27.49 USD
IP-avtal $27.49 USD
Försegla $12.49 USD
Prioriterat $5.00 USD
Förläng $12.49 USD

Tävlingar

Följande avgifter debiterades i samband med tilläggstjänster. Såvida inget annat specificerats i enlighet med förmånerna av en betald medlemskapsplan :

Lägga upp en tävling GRATIS
Utse tävlingsvinnare GRATIS
Utse ytterligare vinnare GRATIS
Garanterad GRATIS
Framhäv $30.00 USD
Topptävling $30.00 USD
Brådskande $35.00 USD
Markera $15.00 USD
Försegla $30.00 USD
Privat $25.00 USD
Sekretessavtal $20.00 USD
Förläng Kostnader:
3 dagar = 15% av tävlingspriset
5 dagar = 20% av tävlingspriset
7 dagar = 30% av tävlingspriset
14 dagar = 40% av tävlingspriset
21 dagar = 50% av tävlingspriset
Hälften av kostnaderna kommer användas för att öka tävlingspriset (avrundat till närmsta heltal).

Budavgift

Lägg bud på projekt GRATIS
Sponsrat bud 0.75% av budbeloppet (minimum $5.00 USD, max $20.00 USD)
Framhäv bud $1.00 USD
Förseglat bud $0.10 USD

Avgifter för tävlingsbidrag

Skicka in ett bidrag GRATIS
Förseglat bidrag $0.50 USD
Framhäv bidrag $0.50 USD

Katalogavgifter

Katalogsponsorskap Som valts vid tidpunkten för uppdragsgivande (lägst $50.00 USD)

Prov

Gör ett prov Beroende på prov. Enligt specifikation före köp. Vanligtvis antingen kostnadsfritt, $5.00 USD, $10.00 USD, eller $15.00 USD.

Avgift för byte av användarnamn

Byte av användarnamn Engångserbjudande att byta användarnamn för 99 USD. Läs mer här.

Transaktionsavgift

Transaktionsavgifter för att använda kreditkort, PayPal eller Skrill.* $0.30 USD + 2.3%
Lokal insättning GRATIS
Internationell banköverföring $15.00 USD
*Australienska användare debiteras $0.30AUD + 0.99% för korttransaktioner.

Skiljedomsavgifter

Skiljedomsavgiften för en milstolpstvist är $5.00 USD eller 5% beroende på vilket belopp som är högst.

Vårt tvisthanteringssystem är utformat för att ge båda parter möjlighet att lösa problem sinsemellan utan skiljeförfarande.

Efter 4 dagars arkivering av en tvist (eller 7 dagar om tvisten lämnats in av frilansare) kan någon av parterna välja att flytta tvisten till betald skiljedom. Den andra parten kommer då få ytterligare 4 dagar för att gå med på att betala denna avgift och för båda parter att inkomma med ett slutgiltigt bevis. Om den andra parten misslyckas att betala inom angiven tid, förlorar denne tvisten.

Skiljedomsavgiften återbetalas därefter till tvistens vinnare.

Avgift för projekt utanför webbplats

Användare som bryter mot våra villkor genom kontakter och affärer utanför plattformen kan bötfällas till ett belopp på 30 % av projektbudgeten eller överenskommet pris.

Uttagsavgift

Avgifter kan eventuellt tas ut beroende på uttagsmetod. Extra avgifter får tas ut av den tredje part som erbjuder uttagsmetoden.

Expressuttag GRATIS
PayPal GRATIS
Skrill (Moneybookers) GRATIS
Payoneer bankkort GRATIS
Internationell banköverföring $25.00 USD

Vi tillämpar ett minimiuttag, efter avgifter, om 30 USD.

Underhållsavgift

Användarkonton som inte har loggat in på sex månader kommer att debiteras en underhållsavgift på upp till 14.00 USD per månad tills antingen kontot avslutas eller återaktiveras. Kostnaden är för lagrings-, bandbredds-, support- och hanteringskostnader för hosting av användarprofil, portfolio, tillgänglighet för sökning, HireMe-tjänsten, fillagring samt lagring av meddelanden. Avgiften återbetalas på begäran av användare vid återaktivering.

Skatter

Skatter tillämpas baserat på lokala bestämmelser och regler som definierats av användarens bosättningsland/registrerade land.

Australien - moms 10%
Chile - mervärdesskatt (VAT) 19%
Europeiska unionen - mervärdesskatt (VAT) VAT rates
Indien - källskatt 1%
Indien - källavdrag (TDS) 1% / 5%
Mexiko - inkomstskatteavdrag 1% / 20%
Mexiko - mervärdesskatt (VAT) 16%
Ryssland - mervärdesskatt (VAT) 20%
Schweiz - mervärdesskatt (VAT) 7.7%

Utjämningsavgiftsersättning

Avtalet befriar frilansare från källförpliktelser, eller för att förtydliga, utjämningsavgiften. Du debiteras eller betalar inte för denna avgift, utan det är en återbetalning.

Klient Frilans Vem betalar avgiften Avgiftsdetaljer
Indisk medborgare Indisk medborgare Frilans 2% debiteras från frilansare för utbetalningar brutto
Indisk medborgare Annat Klient 2% debiteras från klient för milstolpsbetalningar brutto
Annat Indisk medborgare Frilans 2% debiteras från frilansare för utbetalningar brutto
Annat Annat N/A N/A

Client

Indisk medborgare

Freelancer

Indisk medborgare

Who Pays Levy

Frilans

Avgiftsdetaljer

2% debiteras från frilansare för utbetalningar brutto

Client

Indisk medborgare

Freelancer

Annat

Who Pays Levy

Klient

Avgiftsdetaljer

2% debiteras från klient för milstolpsbetalningar brutto

Client

Annat

Freelancer

Indisk medborgare

Who Pays Levy

Frilans

Avgiftsdetaljer

2% debiteras från frilansare för utbetalningar brutto

Client

Annat

Freelancer

Annat

Who Pays Levy

N/A

Levy Details

N/A

*Freelancer och dess samarbetspartners tillhandahåller inte rådgivning gällande skatter, juridik eller bokföring. Detta material är endast framtaget i informationssyfte och ej avsett att tillhandahålla eller betraktas som råd gällande skatter, juridik eller bokföring. För rådgivning i dessa frågor bör du kontakta din rådgivare inom motsvarande område.

Användaravtal

Avgifterna och kostnaderna som summeras på den här sidan regleras av villkoren i Freelancers Användarvillkor och relaterade sidors policy. Användarvillkoren inkluderar andra viktiga villkor och bör läsas i sin helhet. I synnerhet avsnitt 23 av Användarvillkoren som specificerar konsekvensen av uppsägning för kränkningar av användarvillkoren. Dessa konsekvenser kan inkludera böter för skador som Freelancer erhållit som ett resultat av ageranden som överskrider användarvillkoren.